Hyppää sisältöön

Ministeriön työryhmä ehdottaa Jotpalle keskeistä roolia työn ohessa opiskelun edistämiseksi

Tiedote
11.4.2024
Neljä kättä, jotka pitelevät palapelin palasia ja liittävät ne yhteen.

Jatkuvan oppimisen ja työllisyyden palvelukeskukselle (Jotpa) ehdotetaan keskeistä roolia työikäisten siirtymässä päätoimisesta opiskelusta työn ohessa opiskeluun. Tämä ilmenee sosiaali- ja terveysministeriön asettaman, työuran aikaista jatkuvaa oppimista kehittävän työryhmän loppuraportista (stm.fi), jonka työryhmä luovutti työministeri Arto Satoselle 11.4.2024. Työryhmän asettaminen liittyy Petteri Orpon hallituksen päätökseen lopettaa aikuiskoulutustuki 1.8.2024.

Työryhmän laatimassa loppuraportissa esitellään muun muassa jatkuvan oppimisen järjestelmän ja aikuiskoulutustuen nykytilaa sekä työryhmän valmistelemia ehdotuksia keinoista, joilla tuetaan työuran aikaista jatkuvaa oppimista, parannetaan työllisyyttä ja tasapainotetaan valtion taloutta. Tavoitteena on vahvistaa erityisesti niiden henkilöiden osaamista, joiden työmarkkina-asema on heikko ja koulutustaso matala.

 

Jotpa analysoi ja kehittää työn ohessa opiskelua yhdessä eri toimijoiden kanssa

Aikuiskoulutustuen lakkauttamisen myötä työikäisten osaamisen kehittäminen tapahtuu jatkossa pääasiassa työn ohessa ja työhön kytkettynä eikä pääsääntöisesti edellytä poissaoloa työstä tai edellyttää sitä nykyistä vähemmän.  

Jotpan tehtävänä on edistää sitä, että yhä useampi työikäinen ihminen voisi opiskella ja käydä työssä yhtä aikaa. Työryhmän ehdotuksessa Jotpa selvittäisi, millaisia kustannuksia tällainen jatkuvan oppimisen muutos tuo niin koulutuksen rahoittajalle, työnantajalle kuin työntekijällekin. Jotpa on pystynyt jo käynnistämään selvitystyön nopeasti ja tekee tiivistä yhteistyötä työmarkkinajärjestöjen kanssa löytääkseen toimivia jatkuvan oppimisen toimintatapoja uudenlaisessa tilanteessa.

"Jotpalla on edellytykset edistää eri osapuolten välistä keskustelua ratkaisujen löytämiseksi. Jotpa pystyy reagoimaan nopeasti työmarkkinoiden muuttuviin osaamistarpeisiin ja siksi Jotpan roolia osaavan työvoiman turvaajana on vahvistettava", toteaa alivaltiosihteeri Elina Pylkkänen työ- ja elinkeinoministeriöstä. Pylkkänen toimii Jatkuvan oppimisen ja työllisyyden neuvoston puheenjohtajana.

 

Jotpa on jo käynnistänyt useita raportin ehdottamia selvityksiä ja pilotointeja

Loppuraportissa ehdotetaan, että työn ohessa opiskelun toimivimpia opiskelumalleja ja niiden kustannuksia selvitettäisiin, kehitettäisiin ja pilotoitaisiin. Työryhmän mukaan koulutuksen järjestäjät ja korkeakoulut voisivat hyödyntää pilotoinnin tuloksia koulutusten toteutusmallien kehittämisessä. Jotpa on jo aloittanut selvitystyön työn ohessa opiskelun malleista ja niiden kustannuksista. Selvityksen kilpailutus toteutettiin helmi-maaliskuussa 2024, ja sen tuloksia saadaan syyskuun 2024 loppuun mennessä.

Työryhmä ehdottaa myös, että työelämän osaamistarpeisiin vastaavia, tutkintoa pienempiä osaamiskokonaisuuksia tarjottaisiin yhä enemmän. Jotpa hankkii pilotoitavia pieniä osaamiskokonaisuuksia ja julkaisee tarjouspyynnön pilottien toteutuksesta toukokuussa 2024. Pilotit käynnistyvät syksyllä 2024. Lue lisää pienten osaamiskokonaisuuksien kehittämisestä opetus- ja kulttuuriministeriön tiedotteesta.

Lisäksi työryhmä ehdottaa, että rahoitusta kohdennettaisiin erityisesti matalasti koulutettujen ja heikossa työmarkkina-asemassa olevien ihmisten koulutukseen. Jotpa on parhaillaan kerryttämässä tutkimustietoa siitä, miten koulutuksesta eniten hyötyvät ihmiset saadaan osallistumaan koulutukseen enemmän. Jotpa pystyy kohdistamaan rahoittamaansa koulutusta siitä eniten hyötyville ryhmille, esimerkiksi pelkän perusasteen varassa oleville, maahan muuttaneille tai yli 55-vuotiaille.

“On hyvä, että työryhmä on tunnistanut Jotpan roolin ja mahdollisuudet tukea hallituksen keskeisiä tavoitteita koulutustason ja työllisyysasteen nostamiseksi. Jatkuvan oppimisen uudenlaisilla ratkaisuilla tuetaan myös työhyvinvointia”, kertoo kansliapäällikkö Anita Lehikoinen opetus- ja kulttuuriministeriöstä.

Ota yhteyttä