Hyppää sisältöön

Jotpa on saavuttanut vakiintuneen aseman ja selkeän roolin koulutusjärjestelmän täydentämisessä

Tiedote
23.11.2023
Kädessä kompassi ja edessä tyhjä tie, suunta tulevaisuuteen

VTV tarkasti Jotpan ensimmäisen vuoden rahoitustoimintaa

Valtiontalouden tarkastusvirasto (VTV) teki syksyllä 2023 tarkastuksen Jotpan vuoden 2022 rahoitustoiminnasta. Jotpa perustettiin vuoden 2021 lopulla varmistamaan, että työikäisen väestön osaaminen vastaa työelämän muuttuvia tarpeita. Tarkastus kohdistuikin Jotpan ensimmäisen toimintavuoden rahoituksiin. Tarkastuksessa pyrittiin varmistamaan, että rahoitus tukee jatkuvan oppimisen uudistuksen kokonaistavoitteiden saavuttamista.

Jotpan rooli koulutusjärjestelmän täydentäjänä vakiintunut

Tarkastusviraston mukaan Jotpa onnistunut lyhyessä ajassa vakiinnuttamaan asemansa ja roolinsa suomalaisen koulutusjärjestelmän täydentäjänä. Erityisesti tarkastusvirasto kiinnitti huomiota siihen, että olemme kehittäneet ja pilotoineet erilaisia uusia keinoja tukea työelämälähtöisten osaamistarpeiden tunnistamista. Lisäksi kehitteillä oleva toiminnan vaikuttavuus -mallimme sai kiitosta tarkastuksessa. Tarkastusviraston mukaan malli voisi toimia yhtenä esimerkkinä siitä, miten julkisen toiminnan vaikuttavuutta tulee seurata.

Jotpan toiminnan keskeiset kehittämistarpeet

Jotpan rahoitus painottui ensimmäisenä vuonna valtionavustuksiin, minkä tarkastusvirasto arvioi heikentäneen edellytyksiä uusille osaamispalveluiden innovaatioille. Lisäksi tarkastusvirasto nosti esiin valtionavustusten maksatuksen etupainotteisuuteen liittyvät riskit. Hankintatoiminta on nyttemmin laajentunut ja Jotpa on aloittanut maksatusjärjestelmän muutosprosessin. 


Tarkastusvirasto on kiinnittänyt huomiota Jotpan osaamispalveluiden skaalautumiseen. Pyrimme edistämään rahoittamiemme osaamispalvelujen skaalautumista jo rahoituskriteerien asettamisella ja hankkeiden valinnalla. Lisäksi edellytämme toimijoilta uusien osaamistuotteiden ja koulutusmateriaalien saattamista avoimesti käytettäväksi ja levitämme tietoa tuloksellisista ja vaikuttavista toteutuksista.

Tarkastusviraston keskeiset suositukset

Tarkastusvirasto suosittaa, että Jatkuvan oppimisen ja työllisyyden neuvoston päätäntävaltaa vahvistetaan Jotpan ohjauksessa. Lisäksi ehdotetaan, että neuvosto olisi aloitteellinen Jotpan rahoittamien koulutuspalveluiden oppien hyödyntämisessä ja jakamisessa.

Samalla Jotpaa ohjaavien ministeriöiden tulisi määrittää, onko Jotpa pilotointialusta vai tavoitellaanko myös väestötason vaikutuksia. Raporttiin sisältyy myös rahoituksen prosesseja ja ehtoja koskevia suosituksia.

Raporttia tullaan tarkastelemaan seuraavassa neuvoston kokouksessa 14.12.2023.