Hyppää sisältöön

Ennakointikatsaus julkaistu: Tausta-aineistoa osaamispalveluiden rahoituksen painopisteille vuonna 2023

Tiedote
13.4.2023
Kaksi ihmistä kiikaroi toimistorakennuksen parvekkeelta. Taustalla harmaa taivas.

Jatkuvan oppimisen ja työllisyyden palvelukeskus on julkaissut ennakointikatsauksen, joka käsittelee taustoja palvelukeskuksen osaamispalveluiden rahoituksen painopisteille vuonna 2023. 

Palvelukeskus laatii vuosittain ennakointikatsauksen, jossa tunnistetaan merkittävimpiä jatkuvan oppimisen akuutteja tarpeita. Tavoitteena on tunnistaa erityisesti sellaisia osaamistarpeita, joihin voidaan vastata rahoittamalla tutkintoa lyhyempiä osaamispalveluita muun muassa työllisille ja työvoiman ulkopuolella oleville henkilöille.

Ennakointikatsaus on julkaistu palvelukeskuksen verkkosivuilla Julkaisut-osiossa.

Osaamispalveluita tulee järjestää työvoiman jatkuvan oppimisen tarpeisiin

Ennakointikatsauksessa nostetaan vuoden 2023 osaamispalveluiden painopisteiksi muun muassa seuraavat aihepiirit:

  1. Vihreän siirtymän ja työelämän digitalisaation edistäminen

Suomessa on merkittäviä vihreään siirtymään liittyviä osaamistarpeita, sillä uusiutuvia energianlähteitä uudistetaan ja otetaan käyttöön yhä enenevissä määrin ilmastonmuutokseen liittyvien päästötavoitteiden ja Venäjän hyökkäyssodan johdosta. Työelämän digitalisaation edistämisessä on puolestaan havaittu tarpeita erityisesti datan analyysi- ja tietoturvaosaamisessa. Digitaalisten välineiden hyödyntämisosaaminen koskee kaikkia eri tehtävätasoja työmarkkinoilla.

  1. Työelämän rakennemuutoksen tukeminen lyhytkestoisilla ja täydentävillä koulutuksilla

Kasvualoilla tarvitaan nopeasti uutta osaavaa työvoimaa, jota voidaan kouluttaa lyhytkestoisilla ja täydentävillä koulutuksilla. Tällaisia aloja ovat esimerkiksi elintarviketuotannon ala ja tuulivoima-ala. Suomen investointiympäristön vetovoimaan voidaan vaikuttaa luomalla ennustettavaa kokonaiskuvaa nykyisen työvoiman osaamisesta ja sen lähitulevaisuuden kehittämisen suunnista.

  1. Pätevyys- ja täydennyskoulutusten tarjonnan kehittäminen sosiaali- ja terveysalalla sekä varhaiskasvatuksessa

Sosiaali- ja terveysalan ja varhaiskasvatusalan työvoimapulan ennakoidaan jatkuvan vielä 2020-luvun loppupuolella. Pätevyys- ja täydennyskoulutusten tarjonnan kehittämisellä voidaan lisätä ulkomaalaisen osaavan työvoiman saatavuutta näillä aloilla.

  1. Koulutukseen vähemmän osallistuvien osaamisen kehittäminen

Koulutukseen tai laajemmin erimuotoiseen osaamisen kehittämiseen osallistumisessa on eroja työikäisten välillä. Erityisesti ilman perusasteen jälkeistä tutkintoa olevien henkilöiden osaamisen kehittämiseen on tarpeen panostaa, jotta tällaisten henkilöiden työmarkkinakilpailukyky vahvistuu. Samalla eri alojen tuottavuudelle luodaan kasvuedellytyksiä. Huomiota tulee kiinnittää varsinkin henkilöihin, joilla on haasteita oppimisessa.

  1. Ulkomaalaistaustaisten osaamisen tukeminen koulutusta ja osaamista vastaaviin tehtäviin siirtymisessä

Suomessa asuvien, muualla kuin Suomessa koulutuksensa suorittaneiden osaamista ei tällä hetkellä hyödynnetä täysmääräisesti. Monet toimivat koulutustaan vastaamattomissa tehtävissä. Erityisesti työmarkkinoilla olevien ulkomaalaistaustaisten korkeakoulutettujen työllistymistä osaamistaan vastaaviin tehtäviin tulee vahvistaa. Tätä voidaan edistää muun muassa urapolkua tukevilla jatkuvan oppimisen osaamispalveluilla yhteistyössä eri toimijoiden välillä.

Lisäksi ennakointikatsauksessa tarkastellaan yllä mainittuihin painopisteisiin liittyviä läpileikkaavia, Jatkuvan oppimisen ja työllisyyden palvelukeskuksen toimintaan vaikuttavia aiheita:

  • korkeakoulujen jatkuvan oppimisen strategian tukeminen – pienten osaamiskokonaisuuksien kokeilut
  • tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminnan vaikuttavuuden ja uuden liiketoiminnan syntymisen tukeminen
  • osaamis- ja koulutustason nostaminen.

Vuoden 2023 osaamispalveluiden painopisteiden valinnoissa on pyritty ottamaan huomioon sekä työmarkkinoiden toimivuutta edistäviä teemoja että Suomen elinkeinorakenteen uudistamiseen liittyviä näkökulmia. Huomio on kiinnittynyt erityisesti sellaisiin osaamiskokonaisuuksiin, jotka eivät edellytä kokonaisen tutkinnon suorittamista ja täydentävät olemassa olevaa jatkuvan oppimisen osaamispalveluiden tarjontaa. Tavoitteena on osaamispalveluiden sisältöjen laajentaminen ja levittäminen osaksi tutkintoperusteisen koulutuksen sisältöjä ja muuta jatkuvan oppimisen koulutustarjontaa.

Ennakointikatsauksessa esiteltyjä painopisteitä on käsitelty ja täsmennetty Jatkuvan oppimisen ja työllisyyden neuvostossa loppuvuonna 2022. Neuvosto päätti painopisteistä 21.12.2022 (Vuoden 2023 toimintasuunnitelman painopisteet, pdf, jotpa.fi). Painopisteitä tullaan mahdollisesti päivittämään myöhemmin vuonna 2023 uuden hallitusohjelman valmistuttua.

Ennakointitiedon parempi hyödyntäminen auttaa kehittämään lyhytkestoisia osaamispalveluita työelämän tarpeisiin

Jatkuvan oppimisen ja työllisyyden palvelukeskuksen ennakointityön tavoitteena on tunnistaa erityisesti sellaisia työelämän osaamistarpeita, joihin Suomessa ei vielä ole olemassa vakiintunutta tai sopivaa koulutustarjontaa.

Työelämässä tapahtuvien muutosten tunnistaminen edellyttää jatkossa yhä enemmän tietoperusteista analyysia. Käytännössä ennakointitiedon tuottajilla pitäisi olla nykyistä parempi kokonaiskäsitys eri alojen työvoiman tarjonnan osien kehityksestä.

Jatkuvan oppimisen ja työllisyyden palvelukeskus kehittää vuosien 2023–2024 aikana jatkuvan oppimisen ennakoinnin tietopalvelun (Osaamistarvekompassi), jossa tullaan kokoamaan ja jatkojalostamaan eri ennakointitiedon tuottajien ennakointituloksia. Osaamistarvekompassin tavoitteena on toimia vuorovaikutteisena valtakunnallisena ja alueellisena jatkuvan oppimisen yhteistyöfoorumina.

Tutustu julkaisuihin

Kysy lisätietoja:

Leveälahti, Samuli
kehittämispäällikkö
(osaamis- ja työvoimatarpeiden ennakointitiedon analyysit, ennakointiyhteistyö)