Vad är Skols?

Servicecentret för kontinuerligt lärande och sysselsättning (Skols) är en ny myndighet som befrämjar kompetensutvecklingen hos befolkning i arbetsför ålder och tillgång på kompetent arbetskraft. Inrättandet av Servicecentret är en del av den större reformen av det kontinuerliga lärandet.

Lagen om Servicecentret trädde i kraft den 1 september 2021 och servicecentret inledde sin verksamhet samma år.

Servicecentret är en myndighet som styrs av två ministerier

Servicecentret för kontinuerligt lärande och sysselsättning är en självständig myndighet. Servicecentret styrs av undervisnings- och kulturministeriet i samarbete med arbets- och näringsministeriet. Servicecentret är en fristående enhet under Undervisningsstyrelsen. Verksamheten kommer i gång gradvis och kommer att sysselsätta sammanlagt cirka 15 personer.

Servicecentret ligger i Hagnäs i Helsingfors i Utbildningsstyrelsens utrymmen. Se våra kontaktuppgifter här.

Servicecentrets uppgifter

Servicecentret för kontinuerligt lärande och sysselsättning har som uppgift att
  • analysera behov av kunskaper och arbetskraft inom arbetslivet
  • finansiera utbildning som är riktad till dem som är sysselsatta
  • utveckla informations-, rådgivnings- och vägledningstjänster
  • stödja regionalt och annat samarbete
  • delta i utvecklandet av en digital tjänstehelhet för kontinuerligt lärande.

  

Rådet för kontinuerligt lärande och sysselsättning

Statsrådet utnämner ett Råd för kontinuerligt lärande och sysselsättning som styr och stödjer servicecentrets verksamhet. Rådets medlemmar representerar centrala ministerier och arbetslivet. Rådet utnämns för fem år i sänder.

Enligt lagen har rådet som uppgift att

  1. sköta den strategiska planeringen av servicecentrets verksamhet
  2. besluta om vittsyftande eller betydande yttranden och initiativ
  3. göra upp en framställning till utvecklingsplan för servicecentrets verksamhet enligt 6 § och ändringsförslag som gäller utvecklingsplanen och
  4. besluta om prioriteterna i servicecentrets årliga verksamhetsplan. 

Till stöd för sin verksamhet kan rådet tillsätta sektioner, som även har externa medlemmar.
 

 

Mer information om Skols