Vad finansierar vi?

Sidan har uppdaterats den 27 april 2023.

En av de huvudsakliga uppgifterna för Servicecentret för kontinuerligt lärande och sysselsättning är att finansiera utbildning och andra kompetenstjänster för befolkning i arbetsför ålder. Vi utlyser finansiering som

 • statsunderstöd
 • upphandlingar, så som stora konkurrensutsättningar, små och enskilda upphandlingar samt pilotprojekt.
en teckning av en leende gris

Hurdana kompetenstjänster finansieras med statsunderstöd?

Servicecentret beviljar statsunderstöd för kompetenstjänster som är en del av existerande och reglerad utbildning, eller som stöder anordnande av reglerad utbildning. Med reglerad utbildning avses här sådana examina, examensdelar, delar av dessa eller annan utbildning som anges noggrannare i lagarna om yrkesutbildning, fritt bildningsarbete, universitet och yrkeshögskolor samt om Sameområdets utbildningscentral. Läs mer: Lag om Servicecentret för kontinuerligt lärande och sysselsättning 682/2021, 8 § Beviljande av statsunderstöd (finlex.fi).

Utbildningar som finansieras är huvudsakligen kortare i varaktighet än examen och besvarar arbetslivets kompetensbehov. Understöd beviljas som specialunderstöd för förverkligande av en noggrant definierad utbildning eller projekt.

Med statsunderstödet kan man finansiera till exempel

 • examensorienterad yrkesutbildning (inkluderande läroavtalsutbildning)
 • utbildning inom det fria bildningsarbetet
 • examensorienterad utbildning vid en yrkeshögskola eller ett universitet
 • verksamhet som stöder sökande till och deltagande i utbildning (till exempel uppsökande av deltagare, motiverande till studier samt stödande verksamhet med anknytning till utmaningar med studierna)
 • utvecklande av branschen eller pilotförsök.

Statsunderstöd beviljas inte till

 • avläggande av hela högskoleexamina
 • avläggande av hela yrkesinriktade examina
 • företagsekonomisk verksamhet (till exempel fortbildning på marknadsvillkor eller dess utvecklande)
 • utbildning som förbereder för yrkesuppgifter (till exempel piloter)
 • personal- eller arbetskraftsutbildning
 • utbildning, som kan anordnas inom ramen för läroanstaltenliga beslut över prestationer för målinriktade studieår.

Utbildning som finansieras med statsunderstöd får inte inverka på möjligheter för företagsekonomiskt genomförbara tjänster eller störa konkurrenskraften på den öppna utbildningsmarknaden.

Vem kan delta i ansökan om statsunderstöd?

Statsunderstöd kan ansökas av

 • anordnare av yrkesutbildning
 • anordnare av fritt bildningsarbete
 • högskolor.
Statsunderstöd utlystes för första gången på våren 2022. Läs mer om tidigare ansökningar om finansiering här.

en teckning av en växt

Hurdana kompetenstjänster upphandlas genom konkurrensutsättning?

Genom konkurrensutsättning upphandlar Servicecentret kompetenstjänster som är huvudsakligen helt nya och som inte ingår i nuvarande examen eller annat utbud av reglerad utbildning.

Kompetenstjänster som upphandlas kan utgöra helheter som placerar sig på gränsytor mellan olika stadier och områden av utbildning. Dessutom bör det i tjänsterna ingå verksamhet som stöder sökande till och deltagande i utbildning (till exempel uppsökande av deltagare, motiverande till studier samt stödande verksamhet med anknytning till utmaningar med studierna).

Syftet med kompetenstjänsterna är att bland annat komma upp med nya färdigheter och utbildning samt befrämja strävan efter ny information. Utbildningar som finansieras är huvudsakligen kortare i varaktighet än examen och besvarar arbetslivets kompetensbehov.

De som förverkligar kompetenstjänsten kan med denna finansiering utveckla nya utbildningsinnehåll och senare inkludera dem i examina, eller ordna utbildningen som avgiftsbelagd utbildning (till exempel i form av högskolors kompletterande utbildning).

Med konkurrensutsättning upphandlas inte yrkesinriktade examina eller delar av dem, personalutbildning, utbildning inom enstaka företag eller arbetskraftsutbildning.

Vem kan delta i konkurrensutsättningen av upphandlingar?

Alla privaträttsliga gemenskaper kan delta i konkurrensutsättningen av upphandlingar.

Till exempel

 • privata företag
 • högskolor och deras dotterbolag
 • privata anordnare av utbildning
 • dotterbolag ägda av kommuner och samkommuner

kan lämna anbud i konkurrensutsättningen.

en teckning av en gris och en växt 

Hurdana tjänster finansierar vi och för vem?

Servicecentret för kontinuerligt lärande och sysselsättning är en ny aktör inom utbildning och kunnande. Servicecentrets syfte och verksamhet är att befrämja utveckling av färdigheter hos befolkning i arbetsför ålder samt tillgång till kunnig arbetskraft. Servicecentret finansierar utbildnings- och kompetenstjänster för att bemöta kompetensbehoven av arbetslivet. Finansierade kompetenstjänster är avgiftsfria för deltagarna och riktade huvudsakligen till sysselsatta personer och personer utanför arbetskraften. Servicecentret finansierar inte arbetskraftsutbildning. Tjänsterna förverkligas huvudsakligen vid sidan om full- eller deltidsarbete.

Servicecentret ökar möjligheterna för befolkningen i arbetsför ålder att utveckla sådana kompetenser som behövs nu och i framtiden. Servicecentret strävar efter att förstärka kunskaper och kunnande hos befolkningen i arbetsför ålder, i synnerhet hos dem som enligt undersökningar i mindre mån deltar i vuxenutbildning och kontinuerligt lärande. Servicecentret vill förstärka kunnande särskilt hos de personer i arbetsför ålder som har utfört högst en utbildning på grundstadiet, som har svaga basfärdigheter eller annars har en svag ställning på arbetsmarknaden.

Allmänna mål för finansiering som beviljas av servicecentret är att finansiera utbildnings- och kompetenstjänster som hjälper arbetstagare och arbetsgivare att besvara behov av nya färdigheter i arbetslivet, eller förutsägbara förändringar i näringslivs- eller sysselsättningsstrukturen. Tjänster som finansieras kan även hjälpa med nya behov av färdigheter som framkommer genom forsknings-, utvecklings- och innovationsverksamhet. Syftet är att befrämja kontinuerligt lärande även i framtiden till exempel så, att utbildningsanordnare i fortsättningen kan i stor omfattning utnyttja finansierade kompetenstjänster bland annat som del av examina.

Servicecentret riktar finansiering till projekt av olika slag och storlekar, som kombinerar olika slags undervisningsmetoder, innovation och olika aktörers samarbete. Understödda eller upphandlade tjänster tar i särskilt beaktande hur man anskaffar studerande och företar sig uppsökande verksamhet.

Servicecentret kan förutsätta att den utbildning och stödåtgärder som det finansierar anpassar sig för en särskild målgrupp.

Exempel på målgrupper:

 • de som är utan en examen inom utbildning på andra stadiet
 • de som arbetar inom branscher som undergår strukturella förändringar
 • ensamföretagare
 • invandrare.

Läs mer

Öppna och kommande ansökningar

Tidigare ansökningar

 

Anvisningar till mottagare av finansiering