Utbildning som förstärker ställningen på arbetsmarknaden inom överutbudsyrken och yrken som genomgår omstrukturering

Ansökningstiden för statsunderstödet börjar: den 5 oktober 2022 klockan 16.15

Ansökningstiden för statsunderstödet avslutar: den 14 november 2022 klockan 16.15

Sammanfattning

Servicecentret för kontinuerligt lärande och sysselsättning finansierar utbildning för sysselsatta personer och personer utanför arbetskraften. Denna utbildning kompletterar den i utbildningssystemet med basfinansiering finansierade utbildningen och annat existerande utbildningsutbud. Servicecentret finansierar utbildningshelheter i enlighet med områdenas, branschernas och medborgarnas behov. Servicecentret finansierar inte utbildning för enstaka i förväg utvalda personer eller företag.

Syftet med detta statsunderstöd är att

 • befrämja positiv omstrukturering och besvara utmaningar orsakade av negativ omstrukturering bland annat inom följande temaområden:
  • Stödande av tillgång till kunnig arbetskraft inom tillväxtbranscher och utvecklande av färdigheter hos dem som är sysselsatta på branscherna
  • Utvecklande av färdigheter, förstärkande av ställningen på arbetsmarknaden och underlättande av karriärvägar till växande och mer stabila branscher hos dem som är sysselsatta i överutbudsyrken
 • förstärka färdigheter och möjligheter för sysselsättning hos dem som har en svag ställning på arbetsmarknaden (till exempel personer som avlagt examen endast på grundskolestadiet).

Målgrupperna för utbildningen som finansieras med understöd

 • Sysselsatta personer, särskilt
  • personer som arbetar i uppgifter som kräver en låg utbildningsnivå
  • personer vars högsta nivå av utbildning bygger på grundskolestadiet, allmänbildande utbildning eller en föråldrad examen
 • Personer utanför arbetskraften, så som hushållsarbetande eller hemmaföräldrar, pensionärer, partiellt arbetsföra
 • Personer med annars svag ställning på arbetsmarknaden

Arbetslösa har inget hinder för att delta i utbildningenmen de kaninte vara huvudmålgruppen.

Understödet kan ansökas av

 • anordnare av yrkesinriktad utbildning
 • läroanstalter inom det fria bildningsarbetet och
 • högskolor.
 • Understödet kan även ansökas för samprojekt mellan ovannämnda aktörer.

Innan inlämnande av ansökan bör ansökaren bekanta sig med alla delar av detta ansökningsmeddelande, med de allmänna anvisningarna för sökare av statsunderstöd (oph.fi, pdf) samt med servicecentrets anvisningar (jotpa.fi).

Öppna ansökningsblanketten (statsunderstod.oph.fi)