Statsunderstöd för stödande av grön övergång inom maskin-, metall-, transport- och logistikbranscherna

Ansökningstiden för statsunderstödet börjar: den 10 november 2022 klockan 16.15

Ansökningstiden för statsunderstödet avslutar: den 14 december 2022 klockan 16.15

Sammanfattning

Servicecentret för kontinuerligt lärande och sysselsättning finansierar utbildning för sysselsatta personer och personer utanför arbetskraften. Denna utbildning kompletterar den i utbildningssystemet med basfinansiering finansierade utbildningen och annat existerande utbildningsutbud. Servicecentret finansierar utbildningshelheter i enlighet med områdenas, branschernas och medborgarnas behov. Servicecentret finansierar inte utbildning för enstaka i förväg utvalda personer eller företag.

Detta statsunderstöd kan ansökas av anordnare av yrkesinriktad utbildning, läroanstalter inom det fria bildningsarbetet och högskolor. Understödet kan även ansökas för samprojekt mellan ovannämnda aktörer.

Innan inlämnande av ansökan bör ansökaren bekanta sig med alla delar av detta ansökningsmeddelande, med de allmänna anvisningarna för ansökare av statsunderstöd samt med servicecentrets anvisningar (jotpa.fi).

Syftet med detta statsunderstöd är att

 • stöda ibruktagande och tillämpning av nya, koldioxidsnåla och ekologiskt hållbara teknologier och processer inom maskin-, metall-, transport- och logistikbranscherna
 • befrämja tillgång till kunnig arbetskraft särskilt för små och medelstora företag inom de ovannämnda branscherna.

Målgrupperna för utbildningen som finansieras med understöd

 • Personer som är sysselsatta inom de ovannämnda branscherna, särskilt
  • personer vars högsta nivå av utbildning bygger på grundskolestadiet, allmänbildande utbildning eller en föråldrad examen
  • personer vars utbildning bygger på en utbildning på andra stadiet och som är sysselsatta i manuella uppgifter
  • personer som är sysselsatta i tjänstemansuppgifter.

Dessutom kan målgruppen för understödet vara personer som utbildat sig till de ovannämnda branscherna eller personer som riktar sig mot branscherna från utanför arbetskraften. Till exempel hemmaföräldrar, pensionärer, beväringar, andra personer utan arbete och andra motsvarande grupper räknas med som personer utanför arbetskraften, medan arbetslösa eller heltidsstuderande inte räknas med i definitionen.

Den huvudsakliga målgruppen för utbildningen som förverkligas med understödet kan inte vara arbetslösa arbetssökande. Det förekommer dock inget hinder för arbetslösa arbetssökande att delta i utbildningen.

Utbildningarna bör planeras så, att man kan delta i dem vid sidan om heltidsarbete och att lärandet kan direkt kopplas ihop med deltagarnas egna arbetsuppgifter eller med utvecklingen av företagets verksamhet.

Understödet kan ansökas av

 • anordnare av yrkesinriktad utbildning
 • läroanstalter inom det fria bildningsarbetet och
 • högskolor. 

Understödet kan även ansökas för samprojekt mellan ovannämnda aktörer.

Innan inlämnande av ansökan bör ansökaren bekanta sig med alla delar av detta ansökningsmeddelande, med de allmänna anvisningarna för sökare av statsunderstöd (oph.fi, pdf) samt med servicecentrets anvisningar (jotpa.fi).

Öppna ansökningsblanketten (statsunderstod.oph.fi)