Skols-texter

Skols första år har varit fartfyllt

Kirsi Heinivirta

Bästa samarbetspartner

Skols inrättades för över ett år sedan för att snabbt och smidigt reagera på arbetslivets kompetensbehov och för att befrämja kontinuerligt lärande. Det här året har nog gått fort!

Först skulle branscher som lidit av coronapandemin stödas för att de snabbt kunde återhämta sig. Satsningar på färdigheter riktades särskilt till turism-, hotell- och restaurangbranschen samt kultur- och evenemangbranschen. Samtidigt löstes den allt sämre situationen med behov på experter inom social- och hälsovårdsbranschen och inom småbarnspedagogik med att finansiera kvalificerande utbildningar för dem som avlagt sin examen utomlands. Även grön övergång och digitalisering förutsatte utvecklande av färdigheter hos personer i arbetsför ålder.

Omvälvningen av energisektorn i sin helhet och försnabbat avstående från fossila bränslen å andra sidan betydde att det med en snabb tidtabell behövdes kunnande inom väteekonomi och batteriindustri som inte färdigt ingick i existerande utbildningar.

Skols har svarat på många erkända behov med noga inriktade ansökan om statsunderstöd och upphandlingar. Hittills understödda utbildningar beräknas enligt planer nå över 10 000 personer. Vi deltar även i utvecklande av och pilotförsök inom olika sätt att nå sysselsatta personer som i mindre mån deltar i utbildning. Det samhörande Pilotprojektet för uppsökande verksamhet kommer att förverkligas i 1200 företag.

Samtidigt som vi har tagit itu med de mest akuta problemen gällande brist på kunnande och kompetensglapp har vi utvecklat vår egen verksamhet och anknutna processer.

Vårt mål är att anordnare av utbildning och andra aktörer kunde i så god tid som möjligt få information om vilka syften vår finansiering kommer att riktas till inom de närmaste månaderna. Vår målsättning är annars också att hålla våra samarbetspartners uppdaterade om vad vi håller på med. För att nå denna målsättning ämnar vi förutom våra klara och tydliga webbsidor samt vår kommunikation på sociala medier att regelbundet skicka nyhetsbrev.

För att lyckas med sin uppgift behöver Skols engagera i ett omfattande samarbete med flera olika aktörer. För att kunna besvara arbetslivets kompetensbehov och överbrygga kompetensglappen mellan efterfrågan på och utbudet av arbetsplatser behöver vi mångsidig information som analyserar framtiden. Vi behöver även en konstant uppdaterad och aktuell situationsbild från olika branscher. Dessutom bör vi känna till det existerande utbildningsutbudet. Detta är det enda sättet att lyckas med att inrikta satsningarna på utvecklande av kompetenser till de håll som mest är i behov av stöd. För att lyckas med detta behövs det fortfarande ett omfattande samarbete med er under år 2023.

 

Tack för samarbetet under år 2022,

Kirsi H

 

PS. I början av år 2023 kommer vi att berätta bland annat om finansieringens tyngdpunkter för år 2023 och om hur informationstjänsten för analysering av framtida behov av kompetenser, kompetensbehovskompassen.fi, avancerar.

blogg
Skols år