Meddelanden

Utlysning av statsunderstöd: Kompetenstjänster som stärker ställningen på arbetsmarknaden

22.3.2023

Servicecentret för kontinuerligt lärande och sysselsättning utlyser statsunderstöd för förverkligande av kompetenstjänster som stärker ställningen på arbetsmarknaden. Syftet är att finansiera kompetenstjänster som uppmuntrar lågutbildade personer att delta i tjänster inom kontinuerligt lärande som utvecklar färdigheter som är essentiella för arbetslivet. Syftet är även att stöda övergångsskeden inom utbildning och målsättningen av att höja utbildningsnivån.

Gå till ansökningsmeddelandet gällande statsunderstödet: Kompetenstjänster som stärker ställningen på arbetsmarknaden

Ansökningstiden går ut den 31 maj 2023 kl. 16.15.

Detta statsunderstöd kan ansökas av anordnare av yrkesinriktad utbildning, högskolor och läroanstalter inom det fria bildningsarbetet. Understödet kan även ansökas för samprojekt mellan ovannämnda aktörer.


Understödet stöder målsättningen av att höja utbildningsnivån och deltagarens ställning på arbetsmarknaden

Målet är att stärka ställningen på arbetsmarknaden hos deltagarna som utbildas med små och kortvariga kompetenshelheter eller delar av examen.

Dessutom stöder understödet den samhälleliga målsättningen av att höja utbildningsnivån samt ämnar vägleda sådana personer att ta del av kompetenstjänster inom kontinuerligt lärande som från sysselsättningens synvinkel allra mest gynnas av tjänsterna i fråga.

Målsättningen för kompetenstjänsten som förverkligas med understödet bör vara en eller flera av följande:

  • Deltagaren övergår till ett mer sysselsättande, stabilt eller produktivt yrke som följd av kompetenstjänsten.
  • Deltagarens väg till att fortbildas för bättre sysselsättande arbetsuppgifter underlättas.
  • Deltagaren avancerar till en examensutbildning som höjer utbildningsnivån.
  • Deltagarens ställning på arbetsmarknaden förstärks i nuvarande arbetsuppgifter.

 

Lågutbildade personer eftertraktas som deltagare i kompetenstjänsterna och uppmuntras att utveckla färdigheter som behövs i arbetslivet

Följande målgrupper eftersträvas som deltagare i kompetenstjänsterna:

  • personer som är sysselsatta i atypiska anställningsförhållanden och som inte har avlagt en examen som ger yrkesinriktade färdigheter efter grundstadiet
  • personer med invandrarbakgrund som är sysselsatta i atypiska anställningsförhållanden och som helt saknar examen som avlagts, godkänts eller vars nivå jämställts i Finland
  • pensionärer som har för avsikt att sysselsättas, fortsätta i arbetslivet eller starta företagsverksamhet genom utvecklande av färdigheter.

Med atypiska anställningsförhållanden avses bland annat hyrd arbetskraft, deltidsarbete, kortvarig och oregelbunden tidsbegränsad anställning, nolltimmarsavtal, anställning genom lättföretagande eller freelancer-verksamhet.

Dessutom skall kompetenstjänsterna riktas till arbetstagare på branscher med

  • mycket av atypiska anställningsförhållanden. Till sådana branscher och uppgifter hör till exempel post- och utdelningsbranschen, evenemangbranschen, assisterande uppgifter inom byggnads- och trädgårdsbranschen och restaurangbranschen.
  • brist på kompetent arbetskraft och låg lönenivå, så som städbranschen, hemvård, kundservice och tvättbranschen
  • akut kompetensglapp, så som på mark- och vattenbyggnadsbranschen, maskin- och metallbranschen samt inom transport- och logistikbranschen.

Den huvudsakliga målgruppen för tjänsten som förverkligas kan inte vara arbetslösa arbetssökande. Kompetenstjänsten kan i princip inte anta examensstuderande som deltagare.

 

Understöd utlyses till ett belopp av sammanlagt högst 6 miljoner euro. Besluten om finansiering fattas under juni 2023 eller senast när alla ansökningar har behandlats. Användningstiden för understödet börjar från och med datumet på understödsbeslutet och avslutas senast den 30 mars 2025.

Understödet förverkligas med finansiering i enlighet med EU-kommissionens plan för återhämtning och resiliens (RRF-finansiering). Specialvillkor som angår denna finansiering hittar du i slutet av ansökningsmeddelandet under DNSH (Do No Significant Harm).


Informationsmöte gällande ansökan om understöd på torsdagen den 30 mars 2023

Vi ordnar ett informationsmöte den 30 mars 2023 kl. 15.00–16.00. Under mötet går man kort igenom bakgrunden, målsättningen och syftet med statsunderstödets tema. Anmäl dig till mötet senast den 28 mars 2023 kl. 16.00 (Webropol-blankett på finska). Mötet ordnas på finska. Mötet spelas inte in.

 

Mer information