Meddelanden

Begäran om information riktad till aktörer inom handelsbranschen

28.9.2022

Servicecentret för kontinuerligt lärande och sysselsättning har publicerat en begäran om information som är anknutet till den kommande upphandlingen inom handelsbranschen.

Som stöd för planeringen av upphandlingen önskar servicecentret få höra åsikter från aktörer inom handelsbranschen (bland annat läroanstalter, arbetsgivare, intresseorganisationer) gällande bland annat vad som bör tas i beaktande i planerandet av upphandlingen så, att planerade teman skulle passa ihop med branschens behov av utbildning och komplettera det existerande utbildningsutbudet.

Begäran om information har publicerats i Hanki-anbudstjänsten (på finska). Tjänsten kräver registrering.

Alla intresserade parter kan besvara begäran om information innan kl. 16.00 på fredagen den 7 oktober 2022. Svaren bör lämnas in via Hanki-anbudstjänsten eller direkt till den ansvariga föredragande för upphandlingen (specialsakkunnig Anna Päiviö, anna.paivio@jotpa.fi, tel. 0295 331 471).

I bakgrunden för upphandlingen står omvälvningen inom handelsbranschen i Finland. Branschens utveckling förnyas särskilt av digitalisering, förändringar i konsumentbeteende samt den internationella marknaden inom handelsbranschen.

Förändringar i konsumentbeteendet och en samhällelig omvälvning i riktning mot delningsekonomi, köp mellan privatpersoner samt cirkulär ekonomi orsakar behov av att förnya sådana koncepter, vars affärsverksamhet bygger på tjänster och på att möjliggöra ansvarsfull konsumtion. Behovet av arbetskraft på handelsbranschen förutses stiga endast måttligt i framtiden, medan det att efterfrågan på och tillgången till arbetskraft inte kommer att sammanträffa anses som en större utmaning.

Servicecentret för kontinuerligt lärande och sysselsättning stöder omvälvningen inom handelsbranschen med att finansiera utbildning som riktas mot nya behov av färdigheter.

Teman för upphandlingens delområden har planerats som följande:

  • färdigheter inom e-handel, kunnande inom plattformar och system med anknytning till digital handel
  • delnings- och plattformsekonomi
  • produkt som tjänst -affärsmodellen inom cirkulär ekonomi
  • kunderfarenhet och kundtjänstfärdigheter inom flerkanalig handel
  • artificiell intelligens, data-analys och informationsbaserat ledarskap

Den huvudsakliga målgruppen för utbildningarna bör vara sysselsatta personer. Utbildningen bör planeras så, att den kan avläggas huvudsakligen vid sidan av arbetet. Utbildningen bör komplettera det offentligt understödda, redan existerande utbildningsutbudet. En del av utbildningen kommer antagligen att riktas mot personer som har avlagt en utbildning endast på grundskolenivå eller annars har en försvagad ställning på arbetsmarknaden.