Meddelanden

Finansieringsansökan på hösten 2022 startas med ansökan om understöd för utbildning av omsorgsassistenter – kolla alla teman och tidtabeller

2.9.2022

Servicecentret för kontinuerligt lärande och sysselsättning utlyser temaspecifika konkurrensutsättningar och ansökan om statsunderstöd på hösten 2022. Först utlyses statsunderstöd för utbildning av omsorgsassistenter under vecka 36.

Statsunderstöd för utbildning av omsorgsassistenter besvarar ett akut behov

Finansministeriet har den 1 september 2022 meddelat att ökade satsningar på utbildningen av omsorgsassistenter föreslås i statsbudgetpropositionen för år 2023. För den utbildning av omsorgsassistenter som finansieras av Servicecentret för kontinuerligt lärande och sysselsättning (Jotpa) föreslås ett tillägg på cirka 10,8 miljoner euro. Dessutom ska man se över anslagsbehoven för utbildningen av omsorgsassistenter som en del av beredningen av höstens tilläggsbudgetproposition. Avsikten med anslaget är att utbilda 1 500 nya omsorgsassistenter 2023–2025.

Servicecentret för kontinuerligt lärande och sysselsättning utlyser höstens första statsunderstöd, vars syfte är att besvara den akuta bristen på omsorgsassistenter inom social- och hälsovården.

Ansökningsmeddelandet för statsunderstödet och mer detaljerad information om understödet publiceras på vår webbsida i början av veckan 36.

Teman för ansökan om statsunderstöd på hösten 2022

Teman och tidtabeller för ansökan om statsunderstöd på hösten är:

 • September
  • Utbildning av omsorgsassistenter
  • Utbildning som förstärker positionen på arbetsmarknaden inom branscher med överutbud av arbetskraft (bland annat kontors-, ekonomi-, fastighets-, handarbets- och grafiska branscher)
 • Oktober
  • Grön övergång (bland annat maskin-, metall-, logistik- och transportbranschen)


Information om andra eventuella ansökningar om statsunderstöd publiceras senare.

Detaljerna och ansökningsmeddelanden för varsin ansökan om statsunderstöd publiceras på sidan Öppna ansökningar i början av ansökningstiden. Noggrannare ansökningstider ges närmare ansökans tidpunkt på servicecentrets webbsida och på sociala medier.

Vem kan ansöka om statsunderstöd?

Statsunderstöd kan ansökas av

 • anordnare av yrkesutbildning
 • läroanstalter inom det fria bildningsarbetet och
 • högskolor.

Teman för upphandlingar på hösten 2022

Teman för upphandlingar på hösten är:

 • September
 • Oktober
  • Behov av färdigheter som uppkommit genom strukturella förändringar inom energiproduktion (batteriteknologi)
  • Handelsbranschen (näthandel, plattforms- och delningsekonomi)
 • Under hösten (tidtabellen specificeras senare)
  • Inverkan av situationen i Ukraina (flyktingar som anländer från Ukraina)


Beskrivningar av upphandlingar publiceras på sidan Öppna ansökningar i början av anbudssäsongen. Mer detaljerad information om anbudssäsongernas tidpunkter meddelas senare på servicecentrets webbsida och på sociala medier.

Vem kan delta i konkurrensutsättningen av upphandlingar?

Alla privaträttsliga gemenskaper kan delta i konkurrensutsättningen av upphandlingar.

Till exempel

 • högskolor och deras dotterbolag
 • privata anordnare av utbildning
 • privata företag
 • dotterbolag ägda av kommuner och samkommuner eller
 • övriga aktörer

kan lämna anbud i konkurrensutsättningen.

Temaurvalet för finansieringsansökningarna utgår ifrån tyngdpunkterna i servicecentrets verksamhetsplan för detta år. Rådet för kontinuerligt lärande och sysselsättning beslöt om dessa tyngdpunkter i början av år 2022. Dessutom bygger valet på beräkningsanalysen som utförts av servicecentret. Olika intressentgrupper deltar i förberedningen och kommenteringen av finansieringsansökningarna i olika skeden av ansökan.

Servicecentret finansierar utbildnings- och kunskapsbaserade tjänster som besvarar behoven av arbetslivet

Servicecentret för kontinuerligt lärande och sysselsättning är en ny aktör inom utbildning och kunnande. Servicecentrets syfte och verksamhet är att befrämja utveckling av färdigheter hos befolkning i arbetsför ålder samt tillgång till kunnig arbetskraft. Servicecentret finansierar utbildnings- och kunskapsbaserade tjänster huvudsakligen för sysselsatta personer och personer utanför arbetskraften. Servicecentret finansierar inte arbetskraftsutbildning. Tjänsterna förverkligas huvudsakligen vid sidan om full- eller deltidsarbete.

Genom sin verksamhet strävar Servicecentret efter att förstärka allas kunskaper och kunnande, i synnerhet hos dem som enligt undersökningar i mindre mån deltar i vuxenutbildning och kontinuerligt lärande. Servicecentret vill förstärka kunnande särskilt hos de personer i arbetsför ålder som har utfört högst grundskolan eller som har svaga baskunskaper.

Allmänna mål för understöd beviljade av servicecentret är att finansiera utbildnings- och kunskapsbaserade tjänster som hjälper arbetstagare och arbetsgivare att besvara behov av nya färdigheter i arbetslivet, eller förutsägbara förändringar i näringslivs- eller sysselsättningsstrukturen. Tjänster som finansieras kan hjälpa med nya behov av färdigheter som framkommer genom forsknings-, utvecklings- och innovationsverksamhet samt understöda nationella utbildnings- och kunskapsbaserade tjänstesystem.

Servicecentret riktar finansiering till projekt av olika slag och storlekar, som kombinerar olika slags undervisningsmetoder, innovation och olika aktörers samarbete. Understödda eller upphandlade tjänster tar i särskilt beaktande hur man anskaffar studerande och företar sig uppsökande verksamhet.


Kontakt: rahoitus@jotpa.fi