Meddelanden

Rapport publicerad: Inverkan av kriget i Ukraina på arbetsmarknaden i Finland och på utmaningar med kontinuerligt lärande

4.7.2022

Servicecentret för kontinuerligt lärande och sysselsättning (Jotpa) har publicerat en rapport som behandlar inverkan av kriget i Ukraina på arbetsmarknaden i Finland och på utmaningar med kontinuerligt lärande. Rapporten har publicerats på Jotpas finskspråkiga webbsida under sektionen Julkaisut.

Jotpa började insamlingen av information och analysarbetet i februari 2022. Situationsbilden kommer att uppdateras under slutet av år 2022 i samband med publiceringen av Osaamiskapeikot 2/2022 -rapporten (på finska).

Rysslands attack mot Ukraina orsakar stora förändringar i Finlands ekonomi och på arbetsmarknaden. Dessa ändringar är delvis strukturella ändringar som påverkar direkt efterfrågan på arbetskraft och behov av kunnande. För att undvika svåra störningar i ekonomin eller tillväxt i arbetslöshet måste man förutse och snabbt förbereda sig inför förändringarna. Betydliga ändringar som förutsätter förnyande eller komplettering av kunnande riktas mot energiindustrin och försörjningsberedskaps- samt infrastrukturbranscherna. Även ökat antal flyktingar är något som man bör förbereda sig för.

Som resultat av utredningen identifierades olika processer med anknytning till följderna av kriget i Ukraina. Dessa processer borde besvaras med kunskapsbaserade tjänster för kontinuerligt lärande. Utveckling av kunnande måste kvickt befrämjas åtminstone på de följande delområden som mest påverkas av krisen:

  • Försörjningsberedskapsbranschernas kunnande och tillräcklighet av experter
  • Proaktiv utveckling av kunnande på de branscher som mest lidit av krisen
  • Inkludering av flyktingar från Ukraina på den finländska arbetsmarknaden
  • Att svara på utmaningar inom energisjälvförsörjning och klimatförändringen i alla branschers affärsverksamhet
  • Kunnande inom cybersäkerhet.

Servicecentret för kontinuerligt lärande och sysselsättning har tagit dessa behov i beaktande i utlysningen av sin första ansökan om statsunderstöd. Utöver detta har servicecentret anskaffat kortvarig utbildning till ukrainska säsongarbetare inom arbetsledning i Egentliga Finland (på finska). Identifierade behov av kunnande kommer att utöva en stark inverkan även på höstens finansieringsansökan och konkurrensutsättningar.

Mer information

Ukrainan sodan vaikutuksia Suomen työmarkkinoihin ja jatkuvan oppimisen haasteisiin –rapport på finska (pdf)