Meddelanden

Utlysning av statsunderstöd: Kvalificerande studier inom småbarnspedagogik

27.4.2023

Servicecentret för kontinuerligt lärande och sysselsättning utlyser statsunderstöd för förverkligande av kvalificerande studier inom småbarnspedagogik. Syftet med understödet är att främja tillgång till kompetent arbetskraft inom småbarnspedagogik och utöka möjligheter för avläggande och utbudet av kvalificerande studier inom branschen.

Gå till ansökningsmeddelandet gällande statsunderstödet: Kvalificerande studier inom småbarnspedagogik

Ansökningstiden går ut den 31 maj 2023 kl. 16.15.

Detta statsunderstöd kan ansökas av anordnare av yrkesinriktad utbildning, högskolor och läroanstalter inom det fria bildningsarbetet. Understödet kan även ansökas för samprojekt mellan ovannämnda aktörer.

Målet är att de kvalificerande studierna som förverkligas med understödet startas under höstperioden eller i slutet av år 2023.

Understödet besvarar den akuta bristen på arbetskraft inom småbarnspedagogik genom att kvalificera personer som riktar sig till branschen

I bakgrunden för ansökan om statsunderstöd står den akuta bristen på arbetskraft inom småbarnspedagogik. Snabba lösningar behövs för att besvara den akuta efterfrågan på kunnig arbetskraft bland annat genom att utnyttja existerande arbetskraftspotential samt examina som avlagts utomlands.

Målsättningen för understödet är att kvalificera personer som avlagt examen inom branschen utomlands, som arbetar inom småbarnspedagogik utan förutsatt behörighet, eller som söker sig till branschen från andra uppgifter.

Målsättningen är i synnerhet att frambringa till arbetsmarknaden behörighetskraven fyllande lärare inom småbarnspedagogik, barnskötare inom småbarnspedagogik och socionomer inom småbarnspedagogik.

Följande målgrupper eftersträvas som deltagare i kvalificerande studier:

  • personer som har avlagt examen inom branschen utomlands och som saknar lagenlig behörighet att arbeta med uppgifter inom småbarnspedagogik i Finland
  • personer som har avlagt examen inom branschen utomlands och som har beviljats ett villkorligt beslut av Utbildningsstyrelsen om behörighet för ett yrke inom småbarnspedagogik eller ett beslut om jämställande av examen med högskoleexamen inom pedagogik eller social- och hälsovårdsbranschen
  • personer som arbetar inom småbarnspedagogik och som saknar lagenlig behörighet för arbetsuppgifterna
  • personer som söker sig till uppgifter inom småbarnspedagogik från andra uppgifter och som saknar lagenlig behörighet för arbetsuppgifterna.


Vi utlyser i synnerhet kompetenstjänster som möjliggör kvalificering för uppgifter inom småbarnspedagogik och som har analyserat situationsbilden för det existerande utbildningsutbudet och identifierat samhörande kompetensbehov.


Studierna bör leda till en lagenlig kvalificering för av lagen reglerade uppgifter inom småbarnspedagogik. Som en del av utökande av möjligheter för avläggande av kvalificerande studier kan kompetenstjänsterna främja ett eller flera av de nedan beskrivna målsättningarna i form av effektiva helheter:

  • smidiggöra kvalificerande studier för utländska examina
  • befrämja arbetslivsorienterat lärande och lärande som tar plats i arbetet
  • utökande av kunddrivna och tillämpade studievägar
  • anordnande av studieantagning, samt uppsökande och stödjande verksamhet under studierna som en del av kvalificerande studier.


Målgrupperna för kompetenstjänster som stöds av servicecentret är personer i arbetslivet och utanför arbetskraften. Dessa målgrupper bör tas i särskilt beaktande i planeringen av tjänsten. Den huvudsakliga målgruppen för tjänsten som förverkligas kan inte vara arbetslösa arbetssökande, men en arbetslös person kan frivilligt ansöka och bli antagen till tjänsten. Kompetenstjänsten bör inte anta examensstuderande som deltagare.

Understöd utlyses till ett belopp av sammanlagt 5 miljoner euro. Besluten om finansiering fattas under juli 2023 eller senast när alla ansökningar har behandlats. Användningstiden för understödet börjar från och med datumet på understödsbeslutet och avslutas senast den 31 december 2024.

Mer information