Meddelanden

Utlysning av statsunderstöd: Utbildning som stöder grön övergång inom maskin-, metall-, transport- och logistikbranscherna

11.11.2022

Servicecentret utlyser statsunderstöd för utbildning inom maskin-, metall-, transport- och logistikbranscherna. Syftet är att stöda ibruktagande och tillämpning av nya, koldioxidsnåla och ekologiskt hållbara teknologier och processer inom de ovannämnda branscherna samt att befrämja tillgång till kunnig arbetskraft särskilt för små och medelstora företag inom branscherna.

Läs mer i ansökningsmeddelandet gällande statsunderstödet: Statsunderstöd för stödande av grön övergång inom maskin-, metall-, transport- och logistikbranscherna.

Ansökningstiden går ut den 14 december 2022 kl. 16.15.

Detta statsunderstöd kan ansökas av anordnare av yrkesinriktad utbildning, läroanstalter inom det fria bildningsarbetet och högskolor. Understödet kan även ansökas för samprojekt mellan ovannämnda aktörer.

Målgrupperna för utbildningarna är

  • personer vars högsta nivå av utbildning bygger på grundskolestadiet, allmänbildande utbildning eller en föråldrad examen
  • personer vars utbildning bygger på en utbildning på andra stadiet och som är sysselsatta i manuella uppgifter
  • personer som är sysselsatta i tjänstemansuppgifter.

Dessutom kan målgruppen för understödet vara personer som utbildat sig till de ovannämnda branscherna eller personer som riktar sig mot branscherna från utanför arbetskraften. Till exempel hemmaföräldrar, pensionärer, beväringar, andra personer utan arbete och andra motsvarande grupper räknas med som personer utanför arbetskraften, medan arbetslösa eller heltidsstuderande inte räknas med i definitionen.

Ifall utbildningarna ämnas för sysselsatta personer, bör de planeras så att man kan delta i dem vid sidan om heltidsarbete och att lärandet kan direkt kopplas ihop med deltagarnas egna arbetsuppgifter eller med utvecklingen av företagets verksamhet.

Arbetslösa arbetssökande kan också delta i utbildningen, men de kan inte vara den huvudsakliga målgruppen för utbildningen.

Understöd utlyses till ett belopp av sammanlagt högst 8 miljoner euro. Besluten om finansiering fattas under december 2022 eller senast när alla ansökningar har behandlats. Användningstiden för understödet börjar från och med datumet på understödsbeslutet och avslutas senast den 31 december 2025.

Mer information