Meddelanden

Statsunderstöd beviljas för utbildning av omsorgsassistenter till belopp av 5,4 miljoner euro

24.10.2022

Servicecentret för kontinuerligt lärande och sysselsättning har beviljat statsunderstöd för utbildning av omsorgsassistenter till belopp av hela den utlysta summan, alltså sammanlagt 5,4 miljoner euro. Understöd beviljades till 25 utbildningshelheter i 16 olika landskap.

Tidsfristen för ansökan om statsunderstöd för utbildning av omsorgsassistenter var 6.9. – 6.10.2022. Sammanlagt 39 ansökan skickades in och understöd ansöktes till ett belopp av sammanlagt 9,2 miljoner euro.

 

Utbildningen ökar antalet omsorgsassistenter på arbetsmarknaden

Syftet med statsunderstödet är att öka antalet omsorgsassistenter, och sålunda förbättra tillgången till personal inom social- och hälsovårdsbranschen och bemöta kraven som uppstår av personaldimensioneringen av vårdare.

För att bemöta kraven som uppstår av personaldimensioneringen av vårdare (minst 0,7 vårdare per klient från och med den 1 april 2023) har social- och hälsoministeriet beräknat att en tillsats av cirka 3 400 personers arbetsinsats behövs inom heldygnsomsorg för äldre.

 

Utöver utbildning av omsorgsassistenter kan statsunderstödet användas även för att stöda studerandeantagning och stödåtgärder som erbjuds av läroanstalter under studierna.

Syftet med detta understöd är att utbilda sammanlagt 500 nya omsorgsassistenter under åren 2022–2023. Enligt de färdplaner som beviljats understöd är det dock möjligt att utbilda även ett större antal omsorgsassistenter än det som eftersträvas.

I besluten om understöd prioriterades de ansökare om understöd som har möjlighet att starta åtminstone en del av utbildningarna redan under år 2022.

 

Mottagare av understöd: Utbildning av omsorgsassistenter

Understödet används för finansiering av huvudsakligen helt nya utbildningar av omsorgsassistenter. Dessutom används understödet för att finansiera studerandeantagning och stödåtgärder till utbildningar som anordnas med läroanstalternas basfinansiering eller som arbetskraftsutbildning.

En av utbildningarna som beviljades understöd förverkligas som ett samprojekt mellan två anordnare av yrkesorienterad utbildning, och ett annat projekt som samprojekt mellan en anordnare av yrkesinriktad utbildning och en läroanstalt inom det fria bildningsarbetet. Målet med samarbetet är bland annat att effektivera studerandeantagning till utbildningen av omsorgsassistenter.

 

Understöd beviljades till (mottagare, projektets namn, belopp på understödet)

 • AEL-Amiedu Oy, Tukitoimet – kielituki -verkkokurssi - suomen kieltä hoitoalan opiskelijoille, 223 600 €
 • Careeria Oy, Tuetusti hoiva-avustajaksi, 249 900 €
 • Etelä-Karjalan Koulutuskuntayhtymä, Hoiva-avustajia Etelä-Karjalaan, 102 000 €
 • Helsingin kaupunki (Stadin ammatti- ja aikuisopisto), Työllisty hoiva-avustajaksi, 235 600 €
 • Itä-Savon koulutuskuntayhtymä, Hoiva-avustajaksi työelämälähtöisesti, 139 350 €
 • Keski-Pohjanmaan Koulutusyhtymä, Kpedu Hoiva, 180 900 €
 • Keski-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä, Osaajia hoivatyöhön, 393 000 €
 • Kirkkopalvelut ry ja Step-kansanopisto, Steppi hoiva-avustajaksi, 266 000 €
 • Kotkan-Haminan seudun koulutuskuntayhtymä, Etsivä haku ja tuki hoiva-avustajaksi, 95 000 €
 • Koulutuskeskus Salpaus -kuntayhtymä ja Suomen Diakoniaopisto SDO Oy, Hoiva-avustajia Päijät-Hämeeseen, 401 500 €
 • Koulutuskuntayhtymä OSAO, Opiskelijasta hoiva-avustajaksi, 299 994 €
 • Live-säätiö sr, Täsmäosaamista hoiva-alalla työskentelyn tueksi, 280 795 €
 • Lounais-Hämeen koulutuskuntayhtymä, Hoiva-avustajakoulutus, 189 500 €
 • Lounais-Suomen koulutuskuntayhtymä, HOIVA – Hoiva-avustajaksi Novidassa, 121 330 €
 • Länsirannikon Koulutus Oy, Hoiva-avustajaksi Länsi-Suomeen, 542 000 €
 • Peimarin koulutuskuntayhtymä, Ammattiopisto Livian hoivatie - osaajia Varsinais-Suomen hoivatarpeeseen, 154 500 €
 • Pohjois-Karjalan Koulutuskuntayhtymä, Hoiva-avustajaksi Riveriasta, 97 500 €
 • Rovaniemen Koulutuskuntayhtymä, Lapin Hoivaluotsi, 299 850 €
 • Salon Seudun Koulutuskuntayhtymä, Tekijöitä hoiva-alalle, 194 000 €
 • SASKY koulutuskuntayhtymä, HOIVApolut - Yksilöllinen reitti hoiva-avustajaksi, 145 000 €
 • Satakunnan koulutuskuntayhtymä, HoivaTuki - Hoiva-avustajakoulutuksen tukitoimet, 109 762 €
 • Savon Koulutuskuntayhtymä, HoivaX – koulutusmalli polkuna työelämään, 218 810 €
 • Svenska Österbottens förbund för Utbildning och Kultur, Omsorgsassistent YA, 162 826 €
 • Tampereen kaupunki (Tredu), Hoiva-avustakoulutus yhteiskehittämällä, 249 922 €
 • Turun kaupunki (Turun ammatti-instituutti), TAItoa hoiva-avustajille, 85 500 €

 

Beslut om understöd har skickats till de kontaktpersoner som nämnts i ansökan samt ansökarorganisationernas officiella e-postadresser via det digitala statsunderstödssystemet.

Som bilaga till beslutet om statsunderstöd har bifogats anvisningar om rättelseyrkande och anvisningar om användning av finansieringen (jotpa.fi).

 

Nästa ansökan om statsunderstöd för utbildning av omsorgsassistenter utlyses i början av år 2023

Regeringen har föreslagit ökade satsningar på utbildningen av omsorgsassistenter i statsbudgetpropositionen för år 2023. För den utbildning av omsorgsassistenter som finansieras av Servicecentret för kontinuerligt lärande och sysselsättning föreslås ett tillägg på cirka 10,8 miljoner euro.

Servicecentret för kontinuerligt lärande och sysselsättning utlyser en ny ansökan om statsunderstöd för utbildning av omsorgsassistenter i början av år 2023. Innehållet av understödet förblir detsamma som för den ansökan om understöd som utlystes på hösten 2022.

 

Med det kommande statsunderstödet kan man förutom utbildningen av omsorgsassistenter stöda

 • studerandeantagning för utbildning av omsorgsassistenter som förverkligas med statsunderstöd, eller med statsandelsfinansiering eller som arbetskraftsutbildning
 • olika stödåtgärder under studierna (bland annat stöd för språkkunskaper och basfärdigheter)
 • arbetsplatshandledarnas kunskaper eller utbildning.

 

Servicecentret uppmuntrar alla anordnare av yrkesinriktad utbildning som har tillstånd att ordna grundexamen inom social- och hälsovårdsbranschen och förutsättningar för att anordna arbetslivsorienterad utbildning av omsorgsassistenter att ansöka om understödet år 2023.

 

Mer information