Meddelanden

Information gällande finansieringsansökan på hösten 2022

17.6.2022

Servicecentret för kontinuerligt lärande och sysselsättning utlyser temaspecifika konkurrensutsättningar och ansökan för statsunderstöd på hösten 2022. Den första finansieringsansökan öppnas under september-oktober.

Finansieringsansökans temaurval utgår ifrån de i början av året 2022 av Rådet för kontinuerligt lärande och sysselsättning slutförda tyngdpunkterna för servicecentrets verksamhetsplan för året. Dessutom utgår valet ifrån servicecentrets prognos av behov av kunskaper och arbetskraft inom arbetslivet. Olika intressentgrupper deltar i förberedande och kommentering av finansieringsansökan under olika stadier av ansökan.

Teman för ansökan om statsunderstöd på hösten 2022

Preliminära teman för ansökan om statsunderstöd på hösten är:

 • Maskin- och metallbranschen (brist på kunnig arbetskraft)
 • Branscher med överutbud av arbetskraft (bland annat kontors-, ekonomi-, handarbets- och grafiska branscher)
 • Inverkan av situationen i Ukraina på Finlands inre marknad och flyktingar från Ukraina


Slutgiltiga teman och innehåll för ansökan om statsunderstöd samt ansökans tidtabell offentliggörs under början av hösten.


Vem kan ansöka om statsunderstöd?

Statsunderstöd kan ansökas av

 • anordnare av yrkesutbildning
 • läroanstalter inom det fria bildningsarbetet och
 • högskolor.


Teman för upphandlingar på hösten 2022

Preliminära teman för upphandlingar på hösten är:

 • Pilotprojekt för uppsökande verksamhet
 • Underhållssäkerhet och beredskap (energiindustrin, livsmedelsindustrin, cybersäkerhet)
 • Transportbranschen (grön övergång av utrustning)
 • Handelsbranschen (näthandel, plattforms- och delningsekonomi)
 • Inverkan av situationen i Ukraina på Finlands inre marknad och flyktingar från Ukraina


Slutgiltiga teman och innehåll för upphandlingar samt ansökans tidtabell offentliggörs under början av hösten.


Vem kan delta i konkurrensutsättningen av upphandlingar?

Alla privaträttsliga gemenskaper kan delta i konkurrensutsättningen av upphandlingar.

Till exempel

 • läroanstalter
 • högskolor och deras dotterbolag
 • privata anordnare av utbildning
 • privata företag
 • dotterbolag ägda av kommuner och samkommuner eller
 • övriga aktörer

kan lämna anbud i konkurrensutsättningen.

Servicecentret finansierar utbildnings- och kunskapsbaserade tjänster som besvarar behoven av arbetslivet

Servicecentret för kontinuerligt lärande och sysselsättning är en ny aktör inom utbildning och kunnande. Servicecentrets syfte och verksamhet är att befrämja utveckling av färdigheter hos befolkning i arbetsför ålder samt tillgång till kunnig arbetskraft.

Servicecentret finansierar utbildnings- och kunskapsbaserade tjänster huvudsakligen för sysselsatta personer och personer utanför arbetskraften. Servicecentret finansierar inte utbildnings- och kunskapsbaserade tjänster för arbetslösa. Tjänsterna förverkligas huvudsakligen vid sidan om full- eller deltidsarbete.

Genom sin verksamhet strävar Servicecentret efter att förstärka allas kunskaper och kunnande, i synnerhet hos dem som enligt undersökningar i mindre mån deltar i vuxenutbildning och kontinuerligt lärande. Servicecentret vill förstärka kunnande särskilt hos de personer i arbetsför ålder som har utfört högst grundskolan eller som har svaga baskunskaper.


Allmänna mål för understöd beviljade av servicecentret är att finansiera utbildnings- och kunskapsbaserade tjänster som hjälper arbetstagare och arbetsgivare att besvara behov av nya färdigheter i arbetslivet, eller förutsägbara förändringar i näringslivs- eller sysselsättningsstrukturen. Tjänster som finansieras kan hjälpa med nya behov av färdigheter som framkommer genom forsknings-, utvecklings- och innovationsverksamhet samt understöda nationella utbildnings- och kunskapsbaserade tjänstesystem.


Servicecentret riktar finansiering till projekt av olika slag och storlekar, som kombinerar olika slags undervisningsmetoder, innovation och olika aktörers samarbete. Understödda eller upphandlade tjänster tar i särskilt beaktande hur man anskaffar studerande och företar sig uppsökande verksamhet.

Mer information

Finansieringsansökan
Tyngdpunkterna för verksamhetsplanen för år 2022 (pdf på finska) 
Nationella kompetensflaskhalsar – förutsedda resultat och situationsbild för år 2022 (pdf på finska)

Kontakt: rahoitus@jotpa.fi