Meddelanden

Teman och tidtabellerna för finansiering av kompetenstjänster för år 2023 har publicerats

22.2.2023

Servicecentret för kontinuerligt lärande och sysselsättning utlyser 15 temaspecifika konkurrensutsättningar och ansökningar om statsunderstöd under år 2023. Först utlystes ansökan om statsunderstöd för utbildning av omsorgsassistenter som pågår mellan den 23 januari och den 7 mars 2023.

Utbildningar inom kontinuerligt lärande och andra kompetenstjänster finansieras med statsunderstöd och upphandlas genom konkurrensutsättningar för arbetslivets behov

Meddelandet har uppdaterats den 25 april 2023: Tidtabellen för ansökan om statsunderstödet "Kvalificerande studier för uppgifter inom social- och hälsovården" skjuts upp. Den nya tidpunkten för början av ansökningstiden är september 2023. Läs mer (meddelandet den 20 april 2023).

Valet av teman för ansökningar om finansiering baserar sig på tyngdpunkterna i verksamhetsplanen 2023 (pdf) som Rådet för kontinuerligt lärande och sysselsättning beslutit om i slutet av år 2022. Dessutom baserar sig teman på prognostiseringsanalysen om kompetensbehov som servicecentret gjort och bland annat resultaten av arbets- och näringsministeriets färdplansprojekt för tillgång på arbetskraft. Olika intressentgrupper deltar i förberedningen av ansökningar om finansiering och kommer med kommentarer i olika skeden av ansökningarna.

Bild på uppdelningen av Skols ansökningar om statsunderstöd och upphandlingar enligt tema och månad.
Teman för ansökan om statsunderstöd år 2023

Begynnelsetidpunkterna och teman för ansökan om statsunderstöd är:

 • januari
 • februari
  • Inga nya ansökningar om statsunderstöd öppnas.
 • mars
  • Utbildning som stärker ställningen på arbetsmarknaden
 • april
  • Kvalificerande studier för uppgifter inom småbarnspedagogik
 • maj
  • Kompetenstjänster för ukrainare 1/2023
 • juni
  • Utvecklande av basfärdigheter hos fångar
 • juli-augusti
  • Inga nya ansökningar om statsunderstöd öppnas.
 • september
  • Utbildning av omsorgsassistenter 2/2023
  • Kvalificerande studier för uppgifter inom social- och hälsovården
 • oktober
  • Engelskspråkig läroavtalsutbildning för arbetskraftsinvandrare
 • november-december
  • Inga nya ansökningar om statsunderstöd öppnas.

Information om andra eventuella ansökningar om statsunderstöd publiceras senare.

Detaljerna och ansökningsmeddelanden för varsin ansökan om statsunderstöd publiceras på sidan Öppna och kommande ansökningar i början av ansökningstiden. Noggrannare ansökningstider ges närmare ansökans tidpunkt på servicecentrets webbsida och på sociala medier.

 

Teman för upphandlingar år 2023

Begynnelsetidpunkterna och teman för upphandlingar är:

 • januari
  • Inga nya upphandlingar konkurrensutsätts.
 • februari
  • Inga nya upphandlingar konkurrensutsätts.
 • mars
  • Kompetens inom koldioxidsänkor i skogsbruk
 • april
  • Inga nya upphandlingar konkurrensutsätts.
 • maj
  • Stödande av arbetslivets strukturomvandling på livsmedelsbranschen
 • juni-augusti
  • Inga nya upphandlingar konkurrensutsätts.
 • september
  • Befrämjande av en grön övergång och digitalisering: energilösningar för hushåll
  • Data-analys, cyber- och datasäkerhet i små och mellanstora företag
 • oktober
  • Kompetenskartläggningar på arbetsplatser
 • november-december
  • Pilotprojekt gällande modellen för plötsliga positiva strukturomvandlingar på arbetsmarknaden
  • Kompetenstjänster för ukrainare 2/2023

Information om andra eventuella upphandlingar publiceras senare.

Beskrivningar av varsin upphandling publiceras på sidan Öppna och kommande ansökningar i början av anbudssäsongen. Mer detaljerad information om anbudssäsongernas tidpunkter meddelas senare på servicecentrets webbsida och på sociala medier.

 

Servicecentret finansierar utbildnings- och kompetenstjänster för att bemöta kompetensbehoven av arbetslivet

Servicecentret för kontinuerligt lärande och sysselsättning är en ny aktör inom utbildning och kunnande. Servicecentrets syfte och verksamhet är att befrämja utveckling av färdigheter hos befolkning i arbetsför ålder samt tillgång till kunnig arbetskraft. Servicecentret finansierar utbildnings- och kompetenstjänster för att bemöta kompetensbehoven av arbetslivet. Finansierade kompetenstjänster är avgiftsfria för deltagarna och riktade huvudsakligen till sysselsatta personer och personer utanför arbetskraften. Servicecentret finansierar inte arbetskraftsutbildning. Tjänsterna förverkligas huvudsakligen vid sidan om full- eller deltidsarbete.

Servicecentret ökar möjligheterna för befolkningen i arbetsför ålder att utveckla sådana kompetenser som behövs nu och i framtiden. Servicecentret strävar efter att förstärka kunskaper och kunnande hos befolkningen i arbetsför ålder,

i synnerhet hos dem som enligt undersökningar i mindre mån deltar i vuxenutbildning och kontinuerligt lärande. Servicecentret vill förstärka kunnande särskilt hos de personer i arbetsför ålder som har utfört högst en utbildning på grundstadiet, som har svaga basfärdigheter eller annars har en svag ställning på arbetsmarknaden.

Allmänna mål för finansiering som beviljas av servicecentret är att finansiera utbildnings- och kompetenstjänster som hjälper arbetstagare och arbetsgivare att besvara behov av nya färdigheter i arbetslivet, eller förutsägbara förändringar i näringslivs- eller sysselsättningsstrukturen. Tjänster som finansieras kan även hjälpa med nya behov av färdigheter som framkommer genom forsknings-, utvecklings- och innovationsverksamhet. Syftet är att befrämja kontinuerligt lärande även i framtiden till exempel så, att utbildningsanordnare i fortsättningen kan i stor omfattning utnyttja finansierade kompetenstjänster bland annat som del av examina.

Servicecentret riktar finansiering till projekt av olika slag och storlekar, som kombinerar olika slags undervisningsmetoder, innovation och olika aktörers samarbete. Understödda eller upphandlade tjänster tar i särskilt beaktande hur man anskaffar studerande och företar sig uppsökande verksamhet.

Mer information

Öppna och kommande ansökningar

Tyngdpunkterna i verksamhetsplanen 2023 (pdf) 

Kontakt: rahoitus@jotpa.fi